Oosteinde 134 BG, 2611SP, Delft

€1.450 per maand

Woonoppervlakte: 48 m2,   Inhoud: 130 m3,  Aantal kamers: 2,  Aantal slaapkamers: 1

 

>> PLEASE SEE ENGLISH TEXT BELOW >>
Het nieuwe 1 slaapkamer appartement, in het voormalige pakhuis, is klaar voor de eerste bewoner!

Vanaf het middaguur schijnt de zon door de grote openslaande deuren naar binnen. Met een tafeltje voor de deur zit je op je eigen terras aan de gracht. Zoek je meer gezelligheid dan loop je zo naar alle terrassen en restaurants op de Beestenmarkt en het Doelenplein.

De luxe woonkeuken, aan de voorzijde van het pand, is zeer compleet en bevat een combi-oven, inductie kookplaat, vaatwasser, koelkast met vriesvak en een afzuigkap. Om alle ruimte zo goed mogelijk te benutten staat de wasmachine in een betegelde kast onder de trap.

Als je verder naar achteren loopt door de stijlvolle zwarte en-suite deuren tref je het woon en slaapgedeelte. Dit is de rustige en stille achterzijde van het appartement.

In het slaapgedeelte staat een 2 persoons bed met gloednieuwe matrassen.

De woonkamer heeft een skylight om extra veel daglicht naar binnen te brengen. De grote openslaande deuren geven toegang tot de achtertuin waar je heerlijk rustig kan genieten van een kop koffie in de ochtend of een drankje in de avond.

De badkamer beschikt over een designradiator, wastafel, inloopdouche en luxe Atlas Concorde tegels van vloer tot plafond. De WC is op dezelfde luxe manier afgewerkt en beschikt over een zwevend toilet.

Alle verlichting is aangesloten op dimmers zodat op elk moment van de dag met licht de juiste sfeer kan worden gecreëerd.

Het appartement is uiteraard compleet verduurzaamd en beschikt over energie label B. Verder verkeert het hele pand ook in zeer goede staat. De hele schil (dak en gevels) zijn zeer goed geïsoleerd en alle ramen zijn voorzien van HR++ glas. Het gehele appartement is voorzien van vloerverwarming voor een comfortabel klimaat. Al deze maatregelen om de woning te verduurzamen leveren een enorme bijdrage aan een lager verbruik van energie en daarmee ook een flinke besparing op de energie kosten.

Kortom het is een gloednieuw, zeer luxe afgewerkt gemeubileerd appartement midden in het mooie oude centrum van Delft, klaar voor de eerste bewoner.

Huur is € 1.450,- per maand exclusief Gas/Water/Elektriciteit/Internet. De huurder dient zelf een contract af te sluiten voor g/w/e en internet.

Beschikbaar per 15-09-2022.

Huurvoorwaarden:
– Niet geschikt voor woningdelen of families

– Het is geschikt voor 1 persoon of een stel.

– Niet geschikt voor studenten.

– De uitvalswegen bevinden zich op zeer korte afstand.

– Er kan een parkeervergunning door de bewoner op het adres worden aangevraagd

– Er dient een netto inkomen van 2 keer de totale huursom te worden aangetoond.

– De 2 maanden waarborgsom zijn betaalbaar voor de aanvang van het huurcontract

– De huur moet uiterlijk op de 28e van de maand (voorafgaand aan de maand waar de betaling betrekking op heeft) staan bijgeschreven op de rekening van verhuurder.

– Er worden geen uitlatingen gedaan over het toewijzingsbeleid
– Minimaal huurcontract voor 12 maanden, maximaal 24 maanden

– Er zal worden gecontracteerd op basis van Model Contract B

– 2 maanden kijkrecht voor de verhuurder bij beëindiging van het huurcontract

– Het houden van huisdieren is niet toegestaan

– Er mag niet gerookt worden en er mogen geen veranderingen aan het gehuurde plaatsvinden zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dienen de onderstaande documenten te worden aangeleverd:
– Kopie geldig paspoort / ID kaart van aanvrager en evt andere aanvrager (BSN doorstrepen)
– Recente werkgeversverklaring(en) niet ouder dan 1 maand
– Kopie van 3 recente opeenvolgende salarisstroken (BSN doorstrepen)
– Kopie van 3 recente opeenvolgende digitale bankafschriften waaruit de betaling van het salaris blijkt
– Definitieve IB jaaropgaaf van de belastingdienst over het afgelopen jaar
– Verklaring van verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder van huidige woning ter bevestiging van goed betalingsverleden
– In het geval van een Nederlands ingezetene een uittreksel uit de BRP (basisadministratie persoonsgegevens) van uw huidige gemeente waar u staat ingeschreven

– In geval van echtscheiding een kopie van alle alimentatieverplichtingen voortvloeiend uit het convenant (indien van toepassing) om de betaalbaarheid te toetsen.

Voor zelfstandigen, directeur / aandeelhouders aanvullend:
– Recente accountantsverklaring met balans en winst- en verliesrekening over de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant. (Conceptversie is niet voldoende)
– Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
– Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle maten en oppervlakten zijn indicatief.

English:

The new 1 bedroom apartment, in the former warehouse, is ready for the first occupant!

From noon, the sun shines in through the large patio doors. With a table in front of the door, you have your own terrace right on the canal. If you are looking for more fun, you can easily walk to all the terraces and restaurants on the Beestenmarkt and the Doelenplein.

The luxury kitchen diner, at the front of the building, is very complete and contains a combi oven, induction hob, dishwasher, fridge with freezer compartment and an extractor hood. To make the most of all the space, the washing machine is located in a tiled cupboard under the stairs.

If you walk further back through the stylish black en-suite doors you will find the living and sleeping area. This is the quiet and quiet rear of the apartment.

The sleeping area has a double bed with brand new mattresses. The living room has a skylight to bring in extra daylight. The large patio doors give access to the backyard where you can enjoy a cup of coffee in the morning or a drink in the evening.

The bathroom has a design radiator, sink, walk-in shower and luxurious Atlas Concorde tiles from floor to ceiling. The toilet is finished in the same luxurious way and has a floating toilet.

All lighting is connected to dimmers so that the right atmosphere can be created with light at any time of the day.

The apartment has of course been completely insulated and has energy label B.
The building is also in very good condition and the entire shell (roof and facades) has been very well insulated and all windows are equipped with HR++ glass.

The apartment has underfloor heating for a comfortable climate. All these measures to make the home more sustainable make an enormous contribution to lower energy consumption and therefore also significant savings on energy costs.

In short, it is a brand new, very luxuriously finished furnished apartment in the middle of the beautiful old center of Delft, ready for the first occupant.

Rent is € 1,450 per month excluding Gas/Water/Electricity/Internet.

The tenant must take out their a contract for g/w/e and internet.

Available from 15-09-2022.

Rental conditions:
– Not suitable for sharing houses or families as it only has 1 bedroom
– It is suitable for 1 person or a couple.
– Not suitable for students.
– The roads are a very short distance away.
– A parking permit can be requested by the resident at the address
– A net income of 2 times the total rent must be demonstrated.
– The 2 months deposit is payable before the start of the rental contract
– The rent must be credited to the landlord’s account no later than the 28th of the month (before the month to which the payment relates).
– No statements are made about the allocation policy
– Minimum rental contract for 12 months, maximum 24 months
– Contracting will be based on Model Contract B
– 2 months viewing right for the landlord upon termination of the rental contract
– Keeping pets is not allowed
– Smoking is not allowed and no changes may be made to the rented property without written permission from the landlord.

To be eligible for the property offered, the following documents must be submitted:
– Copy of valid passport / ID card of applicant and possibly other applicant (cross out BSN)
– Recent employer statement(s) not older than 1 month
– Copy of 3 recent successive pay slips (cross out BSN)
– Copy of 3 recent successive digital bank statements showing the payment of the salary
– Final IB annual statement from the tax authorities for the past year
– Statement from the landlord / manager / owner / mortgage holder of the current home to confirm a good payment history
– In the case of a Dutch resident, an extract from the BRP (basic administration of personal data) of your current municipality where you are registered
– In the event of divorce, a copy of all alimony obligations arising from the covenant (if applicable) in order to test the affordability.
For self-employed persons, director / shareholders additionally:
– Recent auditor’s report with balance sheet and profit and loss account for the past 2 years, approved by certified accountant. (Draft version is not enough)
– Current year balance sheet profit/loss
– Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)

This information has been compiled by us with the necessary care. You cannot derive any rights from this rental description. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All sizes and surfaces are indicative.

 

Menu